үелэх бишгүүр

хийц хэлбэр хөндлөн биш, гүүртэй адил бөгөөд гурван нүхтэй, арай богино үетэй, гадуураа улаан ёнхроор ороон зангидсан зэмсэг