тэжээсэн аав

өөрийн хүүхэд адил үзэж өсгөн бойжуулсан аав