агаарын бөмбөлөг
агаараас хөнгөн хийгээр дүүргэсэн, хий үл нэвтрэх бүрхүүлтэй хөөрөх аппарат, агаарын цэрэг нисэх хүчний цэрэг