ЯГААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ээх: нар игаах (нар ээх);


2. Нарлах: игаан суух (нарлан суух).