ЮХИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гоохойх: юхийж явах (гоохойж явах).