ЯВТЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Өрөх, хураах: тоосгоор явтлах (тоосгоор өрөх), түлээ явтлах дэлгэрэнгүй...(түлээ өрж хураах), явталж хураах (өрж хураах); 2. Санаж хураах: ухаан санаандаа явталж явах (дотроо санаж явах).