ЮЛГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүлтэн, бүлтгэр: юлгэр нүд (бүлтэн нүд).