ХОВХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хагд.

Ижил үг:

ХОВХ I

ХОВХ II

ХОВХ I