ҮЕДЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Хавар цагт мал тураад үе нь сулрах - Одоо яг мал үедэх эрин боллоо, бэлчээж туухдаа анхаарах дэлгэрэнгүй...С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.