ҮСЭРХЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зөрөх: үсэрхэж эрхэх (зөрүүд зан гаргаж эрхэх).