ХАВАЛЗАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хавархах, идэрхэх: хавалзаж явах (хавархаж явах).