ХАВИДХАЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Туших: эрээгч үнээгээ хавидхаж саах (эрээгч үнээгээ тушиж дэлгэрэнгүй...