ХААМАГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хашаа: хаамгаар хаших (хашаагаар хаших).