ТУХШИРАЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Төвөг, яршиг, тойв: тухширал учруулах (төвөг