ТЭЛМЭГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүлтгэр том: тэлмэгэр нүдтэй охин (бүлтгэр нүдтэй охин).