ТЭРЧЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тогтуургүй, хангал: эмнэг тэрчээ морь (эмнэг хангал морь) - дэлгэрэнгүй...Тэмээнийхээ олонд зай даа зай, тулгуур шивээ босголоо, тэрчээгээнгээ ихэд зай даа зай, тэгш хил алхлаа. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.