ЗААГААЧИН
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Зохицуулагч: зам заагаачин (зам зохицуулагч).