ЖҮЛЖГЭНЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  1. Шаймганах - 2.Зусардах, зуйрганах, налиганах - Ямар юмаа жүлжигнэж үг налиганадаг билээ дээ.