ЖҮЛЖИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шаймийх: жүлжийж суух (шаймийж суух).