ЖҮРНЭГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Жөмбөгөр, жомбогор: жүрнэгэр уруул (жөмбөгөр уруул).