ЖИРХЭНГИ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ой муутай, сэжигч, цамаан, цээрч: жирхэнги хүн (сэжигч хүн).