ЖИЙЮҮР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хурдан, салхи шиг хурдан, сум шиг хурдан: ардаг жороо жийюүрхэн (ардаг жороо салхи шиг хурдан), жийюүр дэлгэрэнгүй... (гүймтгий эхнэр).