ЖИЙГАМ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гоё, таатай сайхан, сэтгэлд зохистой, таатай: жийгам цаг (сэтгэлд таатай цаг).