ЖИВЭЛГЭЭН
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Хувилгаан, риди: хувилгаан живэлгээн (хувилгаан риди).