агаар чийгшүүлэгч
агаарын хуурайшлыг багасгагч төхөөрөмж