агаар цэвэршүүлэгч
агаарыг цэвэр ариун болгох төхөөрөмж