ГАНРИЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Итгэмжгүй байдал - Ганрий хүний үгийг итгэж болохгүй. Боржигин Баярмэнд. Монгол хэлний нутгийн аялгууны өвөрмөц үгсийн судлал;


2. Шогч.