агаар мандал
дэлхийн болон бусад зарим гарагийн хийн бүрхүүл