агаарын хугарал
агаар мандал дахь гэрлийн хугарлын нөлөөгөөр агаарын бодис харагдах байдал