ЯНАГШ
/ бичиг /

Нааш - Аяа, охин чи янагш сонс! Д.Равжаа. Яруу найргийн дэлгэрэнгүй... янагш ирэх (наана ирэх) - Идэвхийлэн явах алба ирвэл, хамгийн сүүлд орох, янагш эргэн буцан ирэх болбол амьтны түрүүнд орох. Субашид., янагш чанагш [хоршоо] (нааш цааш).