агаарын хараа зүй
агаарт гэрэл сарних, шингэх, хугарах, ойх, цацрах зэрэг агаар мандлын үзэгдлийг судлах ухаан