агаарын сонсгол зүй
агаар мандалд дуу авиа түгэн тархахуйг судлах ухаан