хэрэг явуулга
өөрийн үзэл бодол, ашиг сонирхлын үүднээс бусдыг түлхэн оруулах үйл ажиллагаа