арга явуулга
өөрийн үзэл бодол, ашиг сонирхлын үүднээс, бусдыг ятгах заль мэх, үйл ажиллагаа