ажил явуулга
а. Өөртөө ашигтайгаар бусдыг ятгах үйл хийлгэх нь; б. Ажил хөдөлмөр