агаар бэлтгэл
агаарыг эрүүл ахуйд нийцүүлэн боловсруулах ажиллагаа