есөн жорын есөн шидийн юм
янз бүрийн зүйл, элдэв бусын юм