юманд тоохгүй
а. Ямар нэгэн юмыг үл тоох, муу юм санахгүй, бодохгүй байх; б. Гүжирмэг байх