хүрэлцэхгүй юм
а. Оролцохгүй юм; б. Хүртээмж муутай юм