гарын юм
а. Өөрийн, хувийн эд зүйл; б. Буруу харж гарсан хатги өвчин