бусдын юмыг завших
хүний зүйлийг зүй бусаар өөрийн болгох