юманд явах
ямар нэгэн зорилготой гадагш гарах, явах