юм үзээгүй амьтан
амьдралын туршлагагүй, хал үзээгүй хүн