юм үзэх
а. Олон газар явж нүд тайлах; б. Хал үзэх, зовлон туулах