юм санах
а. Өнгөрснийг сэргээн бодох; б. [шилжсэн] Бусдын хэлсэнд юм бодох, муу санах