юм авах
а. Ямар нэг зүйлийг гараар барих; б. яриа Ямар нэгэн зүйл