хуурсан бишгүүр

нүүрэнд талдаа долоо, ардаа нэг болон хоёр нүхтэй, уртааш барьж бийвээр үлээдэг үлээвэр хөгжмийн зэмсэг