жигдэлсэн бишгүүр
арван хоёр бишгүүрийг нэгэн дор нийлүүлэн багцалсан хөгжим