гуурсан бишгүүр
хэлбэр дүр нь бишгүүрийн адил болоод богино, есөн нүхтэй, нэг зүйл хөгжим