эрэмдэг зэмдэг ~ эрэмдэг зэрэмдэг
а. Тахир дутуу, бие эрхтний хөгжил дорой байдал; б. Ядарч доройтон, өвчин эмгэгт баригдан ажиллах чадваргүй болсон нь